GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

GDPR är en ny dataskyddslag som börjar gälla den 25 maj 2018 och berör alla företag,
föreningar, stiftelser m.fl.
GDPR ersätter PuL personuppgiftslagen och det Europeiska datadirektivet.

Frönäs Husvagnsförenings personuppgiftspolicy

Frönäs Husvagnsförening (”vi”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög
nivå av dataskydd. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga
information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Informationen gäller dig som är medlem i Frönäs Husvagnsförening.
Det är viktigt att du tar del av och förstår policyn och känner dig trygg i vår behandling av
dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna.
Varje åtgärd som görs med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs
automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering,
organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Frönäs Husvagnsförening med org.nr. 802503-3435, är personuppgiftsansvarig, PuA, för
föreningens behandling av personuppgifter.
Föreningens kassör är personuppgiftsbiträde, PuB.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som medlem?

Av såväl nya som befintliga medlemar samlar vi in följande uppgifter:

    • Namn, Personnummer, Adress, Telefonnummer, E-postadress.

Under tiden medlemskapet fortfarande är aktivt samlar vi in följande information:

    • Statistik rörande fakturor, betalningar, försenade betalningar

Vad samlar vi inte in?

Vi samlar inte på något sätt in uppgifter om hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, ras eller
etniskt ursprung, sexuell läggning, biometriska uppgifter (fingeravtryck, iris eller liknande).

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till
ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat viktigt skäl.

Varför behandlar vi och varför har vi rätt att behandla dina uppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap i
föreningen. Vidare så kommer dina uppgifter att användas vid administration av olika köer
som finns inom föreningen, som exempel kan nämnas husvagnsplatskö, byteskö, bryggkö.
De insamlade personuppgifterna används till att hålla kontakt med medlemmar och
informera om händelser i föreningen. Detta sker via e-post eller brev.
Vidare används informationen i vårt ekonomisystem där fakturering och all annan
administration sker.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi delar inte dina personuppgifter med någon person, företag, förening. Inte med någon alls.
Vi kommer ej heller att exponera uppgifterna på vår websida eller på något annat socialt
media. Även om namn kommer att finnas med på vissa sidor.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter behandlas i Sverige. Allt data lagras lokalt och är inte exponerat på
internet.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas i vårt ekonomisystem så länge du kvarstår som medlem. När
ditt medlemskap upphör och inga ekonomiska transaktioner kvarstår oss emellan så raderas,
på din begäran, all tillgänglig information om dig som person.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi behandlar enbart sådana personuppgifter som vi bedömer är nödvändiga för att bedriva
vår verksamhet och enbart så länge det behövs för syftet. Endast personer inom föreningen
som verkligen behöver tillgång till uppgifterna får det.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi
behandlar dina personuppgifter och om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om just dig
kan du begära att få tillgång till dem.
För att ta del av dina uppgifter sänd en e-post till kassor@fuhf.se

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för
det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga
personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig ifall uppgifterna inte
längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

Vad innebär det att datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du tycker
att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du därför rätt att lämna
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


Ladda ner